Inschrijven in onze school

Wanneer kan je inschrijven?

 • tijdens gelijk welke schooldag tussen 8.30 u en 15.30 u (graag een seintje vooraf)
 • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten.
 • online en dan nemen wij contact met jou op.

Een afspraak maken kan telefonisch of via mail.  

Het is altijd fijn als je voor je start komt kennismaken.  Zo leer jij de school al een beetje kennen en wij jou !

Wat breng je mee naar school?

 • KIDS-ID of ISI-kaart
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op een van de wettelijk opgelegde instapdata, namelijk: 

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie 
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie 
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaart.

Bereken hier de instapdatum van je kleuter.

Keuze levensbeschouwelijke vakken

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind in de lagere school bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in een van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. Op het einde van het schooljaar kunnen de ouders een andere keuze maken. Hiervoor vragen ze een formulier bij de directie. Dit formulier moet voor 1 juli aan de school worden bezorgd.  De lessen starten dan op 1 september.

Mogelijkheid tot vrijstelling

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van een van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, delen dit elk schooljaar binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september, via schriftelijke motivatie mee aan de directie. De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal. De ouders zorgen voor het studiemateriaal en de -inhoud.